Wstąp do Cechu

Zapraszamy chetnych rzemieślinków oraz przedsiębiorców do wstąpienia do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie.

 

Kto może zostać członkiem cechu?

 

Członkami Cechu moga zostać rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalnośc na podstawie ustawy o rzemiośle oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na zasadzie dobrowolności przystapić do Cechu może każdy, kto prowadzi działalnośc gospodarczą nie będącą rzemiosłem.

Członkami mogą zostać również wspólnicy spółek cywilnych oraz spółek osobowych i kapitałowych.

 

Jak zostac członkiem cechu?

 

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Cechu jest złożenie deklaracji przynależnosci przez zainteresowanego. Deklaracja ta powinna zostac złozona w formie pisemnej.

Deklaracja zostaje poddana pod uchwałę Zarządu Cechu, który podejmuje decyzje o przyjęciu w poczet członków cechu.

 

Nowy członek w deklaracji przynależności zobowiązuje się:

  • wpłacić opłatę wpisową w wysokości 200 zł;
  • przedłożyć dowody kwalifikacji zawodowych uprawniających do szkolenia pracowników młodocianych (kurs pedagogiczny, dyplom mistrza albo inne dokumenty);
  • przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;
  • przedłozyć REGON, NIP, PESEL;
  • uiszczać składki miesięczne w wysokości zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie;
  • osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i podporządkować sie jego uchwałom.

 

Do pobrania:

Deklaracja przynalezności: