Usługi Cechu

Usługi oferowane przez cech:

 

Do zadań Cechu należy w szczególności:

 

1/ utrzymanie i podnoszenie godności zawodowej członków.

2/ prowadzenie wśród członków pracy społeczno – wychowawczej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zadań.

3/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych.

4/ badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących działalności cechu.

5/ oddziaływanie w kierunku zapewnienia – zgodnie z potrzebami społecznymi – prawidłowości wykonywania przez członków zadań, zwłaszcza w zakresie usług dla ludności.

6/ udzielenie członkom pomocy przy wykonywaniu zleceń w drodze udzielenia porad i informacji, wystąpień i interwencji.

7/ udzielenie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwości produkcyjnych.

8/ rozpatrywanie skarg na działalność członków i wykonywanie związanych z tym kontroli.

9/ popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów.

10/ organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i pracowników zakładów.

11/ propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego.

12/ współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania uczniów.

13/ roztaczanie opieki nad młodzieżą.

14/ udzielenie pomocy członkom cechu w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach oraz organizowanie szkolenia w tym zakresie.

15/ organizowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz uczniów i pracowników cechu i zakładów, a także członków ich rodzin.

16/ współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie właściwego wykonywania przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

17/ delegowanie przedstawicieli cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło i przedsiębiorczość.

18/ zgłaszanie na wniosek Izby Rzemieślniczej, kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła i przedsiębiorczości.

19/ dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii .

20/ udzielenie informacji dotyczących warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz udzielenia pomocy organizacyjnej członkom uruchamiającym zakłady, w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle i przedsiębiorstwie.

21/ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

    prowadzenie obsługi informacyjnej w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej.

    prowadzenie na rzecz członków doradztwa podatkowego oraz biura podatkowego.

    prowadzenie szkoleń kursowych w różnych formach na rzecz osób prawnych i fizycznych zrzeszonych w Cechu.

    prowadzenie doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych, prowadzenie dokumentacji ZUS i ochrony środowiska.

    wynajem pomieszczeń.